English

گروه های پژوهشی و توانمندی ها:

گروه پژوهشی مخازن و توانمندی ها:

گروه پژوهشی مخازننفت سنگین و توانمندی ها:

گروه پژوهشی مخازن شکافدار و توانمندی ها:

گروه پژوهشی علوم زمین ژئوفیزیک ، ژئوشیمی، زمین شناسی و پترو فیزیک و توانمندی ها:

گروه پژوهشی توسعه نرم افزارهای بومی و توانمندی ها:

گروه پژوهشی بهره برداری و سیالات چند فازی و توانمندی ها:

گروه پژوهشی حفاری، تکمیل و تعمیر چاه وتوانمندی ها

گروه پژوهشی ترشوندگی و تنش میان رویه و توانمندی ها:

گروه پژوهش‌هاي مديريت مخازن و توسعه ميادين و توانمندی ها:

گروه پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و توانمندی ها:گروه پژوهشی مخازن و توانمندی ها: بالا

گروه پژوهشی مهندسی مخازن هیدروکربوری با هدف بررسی مسائل و عوامل موثر و کنترل کننده الگوی تولید و بهره برداری و مدیریت تولید از مخازن فعالیت می کند. عمده فعالیتهای این گروه در بخش مخازن گاز میعانی، به شرح زیر تمرکز می یابد. ارزیابی، بررسی و ارائه روشهای بهینه بهره برداری و تولید، ازدیاد برداشت و مدیریت تولید از مخازن گاز میعانی بررسی و ارائه روش مناسب حفاری در مخازن گاز میعانی و نیز طراحی رشته تکمیل و مشبک کاری بهینه چاهها و انجام آزمایشهای تزریق حلال به منظور جلوگیری یا ایجاد تاخیر در تشکیل میعانات. به سایر توانمندی های شرکت نفت دلوار افزار کیش به شرح زیر می توان اشاره کرد.
توانمندی ها:
بهينه سازي تسهيلات درون چاهي جهت افزايش توليد
بررسي انواع روشهاي انگيزش چاه براي انتخاب بهترين شيوه براي افزايش توليد از چاه
بررسي و مطالعه پديده توليد شن و ارائه راهكارهاي كنترل آن در چاه
مطالعه و مدل‌سازي روشهاي مشبك‌كاري
بررسي توليد از چاه هاي مخازن گاز و گاز ميعاني و ارائه راه‌كارهاي افزايش توليد
بررسي روش بهينه براي كم كردن و مقابله با آسيب سازند در چاه
مطالعه و بررسي چگونگي بكارگيري تكنولوژي چاه‌هاي هوشمند در راستاي افزايش توليد
بررسي و مطالعه مكانيزم‌هاي توليد و كاهش اثر عوامل محدود كننده توليد از چاه
ارزيابي و مقايسه روشهاي شيميايي و تاثير مواد شيميايي در افزايش توليد از چاه
بررسي روشهاي فرازآوري مصنوعي
تهيه و بكارگيري نرم افزارهاي آناليز چاه


گروه پژوهشی مخازن نفت سنگین و توانمندی ها: بالا

گروه پژوهشی مهندسی مخازن هیدروکربوری خاص با هدف بررسی مسائل و عوامل موثر و کنترل کننده الگوی تولید و بهره برداری و مدیریت تولید از این مخازن فعالیت می‌‍کند. عمده فعالیتها یاین گروه در بخش مخازن نفت سنگین،به شرح زیر تمرکز می‌یابد:
ارزیابی، بررسی و ارائه روشهای برتر، بهره برداری و تولید، افزایش برداشت و مدیریت در مخازن نفت سنگین
بررسی و ارائه روشهای مناسب حفاری درمخازن نفت سنگین و نیز طراحی رشته تکمیل و مشبک کاری بهینه چاهها
رسوب واکس و آسفالتین بررسی
ارزیابی کارآیی روشهای مختلف حرارتی در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین
ارزیابی کارآیی روشهای تزریق گاز هیدروکربنی و حلال در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگی.

گروه پژوهشی مخازن شکافدار و توانمندی ها: بالا

ازآنجائی که بیش از ۸۰ درصد مخازن کشور از نوع مخازن شکافدار بوده و از جهت تکنیکهای مهندسی مخازن، مکانیسم-های تولید و شناسایی ویژگیهای مخزنی کاملاً متفاوت از مخازن معمولی می‌باشند بسیار ضروری است که رفتار این مخازن مورد توجه خاص قرار گیرند. گروه پژوهشی مهندسی مخازن هیدروکربوری خاص با هدف بررسی مسائل و عوامل موثر و کنترل کننده الگوی تولید و بهره برداری و مدیریت تولید از این مخازن فعالیت می کند. عمده فعالیتهای این گروه در بخش مخازن شکاف دار بر روی طرح های زیر تمرکز می یابد.
1- طرحهای مرتبط با روشهای ازدیاد برداشت در مخازن شکافدار  2-شناخت ویژگیهای مخازن شکافدار 3-مکانیسمهای تولید در مخازن شکافدار.
توانمندی ها:
بررسی آزمایشگاهی تزریق گاز امتزاجی در مقیاس حفره و مغزه
بررسی آزمایشگاهی تزریق گاز غیر امتزاجی در مقیاس حفره و مغزه
مکانیسم آزمایشگاهی فرآیند WAG در مقیاس حفره و مغزه
مطالعه آزمایشگاهی فرآیندهای MEOR درمقیاس حفره و مغزه
مطالعه آزمایشگاهی فرآیندهای تزریق مواد شیمیایی و بیوشیمیایی به منظور ازدیاد برداشت
شناسایی و تشخیص حضور و چگونگی توزیع شبکه شکافهادر گستره مخزن
تعیین مشخصات شبکه شکافها مانند تخلخل، تراوایی، تراکم و جهت شکافها
مطالعه و توسعه تکنیکهای چاه آزمایی در مخازن شکافدار
بررسی آزمایشگاهی فرآیند مکش مجدد در بلوکهای انباشته توسط میکرومدل و مغزه
بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیند نفوذ مولکولی در مخازن شکافدار
بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی ریزش ثقلی در مقیاس حفره ومغزه
بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیند هم رفت در مقیاس حفره و مغزه
بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیند آشام اجباری و آزاد در مقیاس حفره ومغزه

گروه پژوهشی علوم زمین ژئوفیزیک ، ژئوشیمی، زمین شناسی و پترو فیزیک و توانمندی ها: بالا

استفاده از روش ها و فنّاوری های جدید که براساس آن بتوان به اکتشاف و شناسایی مخازن هیدروکربوری در ساختارهای عمیق و پیچیده زمین و حوزه های رسوبی دست یافت به ویژه در جابه جایی اشباع سیالات و تعیین نواحی غنی از نفت
توانمندی ها:
پردازش، تعبیر و تفسیر داده های لرزه ای
انجام مطالعات ژئوشیمیایی سنگ منشاء و سنگ مخزن
انجام مطالعات زمین شناسی و حوزه رسوبی
انجام مطالعات پتروفیزیکی
امکان سنجی و اجرای عملیات اکتشافی غیر لرزه ای
راه اندازی آزمایشگاه ژئوفیزیک
بررسی تغییرات جانبی رخساره های رسوبی و تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر خواص مخزنی
ارزیابی تاثیر ویژگیهای بافتی و کانی‌های رسی بر خواص مخزنی
معرفی الکتروفاسیس ها بر اساس تلفیق نتایج مطالعات زمین‌شناسی و پتروفیزیکی
مدل‌سازی حوضه رسوبی
مدل‌سازی مفهومی ساختاری مخازن شکافدار
IRAP RMS و PETREL مدل‌سازی زمین‌شناسی با استفاده از نرم افزارهای مدل ساز

گروه پژوهشی حفاری، تکمیل و تعمیر چاه وتوانمندی ها: بالا

ارزیابی روش های گوناگون حفاری مدرن فراتعادلی و فروتعادلی در چاه های عمودی، افقی، مایل و چندشاخه ای، بررسی استفاده از اسید در شستن چاه و انتخاب اسید مناسب، شبیه سازی حفاری جهت دار، حفاری افقی و مایل، کنترل تولید شن و راه های پیش گیری، بررسی و شبیه سازی مشبک سازی و بررسی پارامترهای موثر بر مشبک ساز بررسی مشکلات مربوط به آسفاتین و واکس و هیدرات و خوردگی و رسوبات در طول عملیات حفاری و تکمیل چاه.
توانمنديها:
مطالعه، تحقيق و اجراي پروژه هاي دانش بنيان و كاربردي در زمينه هاي تكنولوژي حفاري، سيّالات حفاري، سيمان ، تكميل و انگيزش چاه.
طراحي و فرمولاسيون سيّالات حفاري، دوغاب سيمان، اسيد و نظارت بر اجراي عمليات
ارائه خدمات علمي و آزمايشگاهي در زمينه هاي سيّالات حفاري، سيمان ،تكميل و انگيزش چاه
تدوين و بکارگيري نرم افزارهاي حفاري
شبيه سازي فيزيكي انگيزش و اسيدكاري مخازن هيدروكربني
مشكلات حفاري و كنترل با روشهاي نوين
مطالعه بر روي مكانيزمهاي مختلف آسيب سازند طي عمليات حفاري در ميدان هدف
بهينه سازي مصرف افزايه ها و تدوين روشهاي اساسي و كاربردي و استاندارد سازي كنترل كيفي انها در شرايط ميادين هدف
حفاري و محيط زيست
مشاوره و آموزش

گروه پژوهشی توسعه نرم افزارهای بومی و توانمندی ها: بالا

جوابگويي به نياز روز‌افزون صنايع بالادستي به نرم‌افزارهاي تخصصي و نيز مسائل و مشكلات مربوط به اين دسته از نرم‌افزارها كه شامل هزينه‌هاي بالاي خريد و نگهداري، عدم دسترسي به منبع كد به دليل غير بومي بودن و نيز ويژگي‌هاي مربوط به مخازن داخل كشور از يك طرف و مديريت و كنترل طرح‌ها و پروژه‌هاي توليد و توسعه نرم‌افزار از طرف ديگر باعث شده تا طرح توسعه نرم‌افزارهاي بالادستي را دنبال کنیم
توسعه نرم افزارهای بومی مورد نیاز در بخش های مختلف صنایع بالادستی نفت با بهره گیری از روش ها و تئوری های جدید و انجام پشتیبانی و به روز رسانی نرم افزارهای تولید شده با توجه به حجم عظیم مخازن هیدروکربوری با شرایط خاص کشور ایران ضروری است.
توانمندی ها:
توسعه نرم افزار ذخیره، پردازش و تعبیر داده های لرزه ای به صورت سری و موازی
توسعه نرم افزار آنالیز و تغییر نمودارهای پتروفیزیکی و تعیین انواع سنگ های مخزنی
توسعه نرم افزار تخمین مشخصات مخزن و ساخت مدل استاتیک
توسعه نرم افزار آنالیز و تفسیر داده های چاه آزمایی
توسعه نرم افزار مدل سازی و شبیه سازی جریان های چند فازی در ستون چاه ها و خطوط تولید
توسعه نرم افزار مدل سازی رفتار سیالات مخزن
توسعه نرم افزار مدل سازی رسوب مواد جامد هیدروکربوری شامل واکس، آسفالتین و هیدرات

گروه پژوهشی بهره برداری و سیالات چند فازی و توانمندی ها: بالا

یکی از اصلی ترین قسمت های صنایع بالادستی، اجزای سامانه بهره برداری می باشد. اطلاع دقیق از حرکت سیال چند فازی در اطراف چاه ، داخل چاه ، تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله می تواند باعث طراحی دقیق تر سامانه های تولید شود. هم چنین ارزیابی ، مدل سازی و طراحی عملیات بهره افزایی از قبیل اسیدکاری ، تولید شکاف و کاهش آسیب سازند می تواند تاثیر قابل توجه ای بر میزان تولید از یک مخزن هیدروکربوری داشته باشد. روش های فرازآوری مصنوعی نیز می توانند به عنوان ابزاری درون چاهی برای افزایش تولید از چاه های با عمر طولانی یا با نفت سنگین مورد استفاده قرار در این راستا مطالعه کلیه اجزای سامانه های بهره برداری برای بهره افزایی تولید از مخازن مورد توجه ویژه این شرکت است.
توانمنديها:
انجام عمليات نمونه گيري از مخازن نفتي و گازي در كليه مناطق عملياتي خشكي ودريا
مطالعه جامع PVT مخازن نفتي و گازي
تعيين دياگرام فازي (P-T Diagram)
مطالعات آزمايشگاهي تزريق گاز (MMP - MMC & Swelling)

انجام آزمایش ها و مدل سازی اسیدکاری در محیط متخلخل و تاثیر آن بر بهره افزایی
مطالعه اثر ایجاد شکاف بر تولید و مدل سازی رشد شکاف
مطالعه و شبیه سازی ارتباط چاه و مخزن و اثر تکمیل چاه
مطالعه و ساخت دبی سنج های جریان
بررسی مشکلات عملیاتی در حین بهره برداری
مطالعه و مدل سازی حرکت سیال در تاسیسات سرچاهی
بهینه سازی تولید از سامانه های بهره برداری
مطالعات آزمايشگاهي رسوب واكس و آسفالتين
مطالعات آزمايشگاهي تشكيل هيدرات گازي
مطالعه مشكل امولسيون آب و نفت

گروه پژوهشی ترشوندگی و تنش میان رویه و توانمندی ها: بالا

ترشوندگی سنگ مخزن و تنش میان رویه فازها از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر بسیاری از خواص تعیین کننده رفتار مخزن اعم از توزیع سیالات در خلل و فرج سنگ، مقادیر اشباع باقی مانده، مکانیسم های تولید، مکانیسم های ازدیاد برداشت و … می باشند، به گونه ای که هرگونه توصیف از یک مخزن بدون درنظرگرفتن ترشوندگی آن و تنش میان رویه فازها توصیفی ناقص خواهد بود و امروزه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع و شیوه ازدیاد برداشت نیز شناخته می شود. بااین وجود این عامل تا کنون در مطالعات مخازن ایران و نیز جهان مورد غفلت واقع گشته و بسیاری از مخازن ایران فاقد اطلاعات ترشوندگی می باشند. اطلاعات موجود نیز در حد شاخص های آموت یا USBM می باشند که به هیچ وجه در توجیه و تفسیر بسیاری از خواص مخزن کافی نیستند. امروزه با پیشرفت علم نانو نه تنها می توان مطالعات ترشوندگی و تنش میان رویه فازها را با دقت بالا و دقایق لازم به انجام رساند بلکه می توان با تکیه بر خواص سطحی و ترشوندگی ذرات نانو از این خاصیت برای افزایش برداشت از مخازن نفتی یا بهینه سازی تولید استفاده نمود.
توانمندی ها:
تجهیز آزمایشگاه ترشوندگی و نانو
جمع آوری اطلاعات موجود ترشوندگی مخازن ایران
انجام مطالعات مبنایی و مدرن ترشوندگی، تنش میان رویه و مواد فعال سطحی بر سنگ های مخازن ایران
تغییر و کنترل ترشوندگی و تنش میان رویه برای ازدیاد برداشت و بهینه سازی تولید
طراحی مولکولی و ساخت مواد مناسب در فرایندهای مختلف مبنی بر تغییر ترشوندگی و تغییر تنش میان رویه (مانند فرایند رانش مواد شیمیایی) در مخازن مختلف (گاز میعانی، نفت سنگین)،..)
تغییر و کنترل ترشوندگی سنگ مخزن با نانوسورفکتانت ها و نانوذرات آلی

گروه پژوهش‌هاي مديريت مخازن و توسعه ميادين و توانمندی ها: بالا

مديريت مخزن استفاده از منابع موجود مانند تکنولوژي، نيروي انساني و فرآيندها در جهت حداکثر کردن بازيافت اقتصادي از مخزن با هدف کاهش ريسک و عدم قطعيت، افزايش توليد نفت و گاز، افزايش بازيافت و کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي است.

اين تکنولوژي را مي‌توان فلسفه‌ يا پارادايمي جديد ناميد که با تکيه به روش‌هاي گذشته، طرحي نو در انداخته است و همانطور که فناوری اطلاعات توانست تمام صنايع و علوم ديگر را تحت تاثير خود قرار دهد، اين تکنولوژي نيز صنعت نفت را چنان از خود متاثر کرده است که در بعضي از متون از آن به عنوان نسل جديد ميادين نفتي نام مي‌برند. اساس تکنولوژي مخزن هوشمند، مبتني بر تغيير نگرش است. اين تکنولوژي مجموعه‌اي از فرآيندهاي مديريت تغيير است که بهينه کردن موردي را به بهينه کردن يکپارچه و مستمر تبديل کرده و آن را از دوران اکتشاف مخزن شروع و تا فروش فرآورده‌ها دنبال مي‌کند..

توانمنديها
انجام مطالعات جامع و برنامه ريزي راهبردي تکنولوژي مخزن هوشمند
تهيه شناسنامه فني تكنولوژي ميدان هوشمند و تدوين الگوي هوشمندسازي ميادين
امكان سنجي بكارگيري تكنولوژي ميدان هوشمند در ميادين نفت و گاز
شبيه سازي و طراحي سناريوي بهينه تكنولوژي مخازن هوشمند در ميادين نفت و گاز
طراحي تفصيلي زيرسطحي و ارزيابي فني- اقتصادي سناريوي بهينه هوشمندي جهت پياده سازي تكنولوژي مخازن هوشمند در ميادين نفت و گاز
ارايه مشاوره در بكارگيري و انتقال تکنولوژي چاه/مخزن هوشمند
ارزيابي ريسك و عدم قطعيت در مطالعات مخازن و طرح توسعه ميادين نفت و گاز

گروه پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و توانمندی ها: بالا

با توجه به اهمیت به کارگیری روش های نوین در مراحل مختلف تولید از مخازن و ازدیاد برداشت، این شرکت با طرح پروژه های متعدد، توانمندی لازم را برای محقق کردن طرح های تحقیقاتی در زمینه به کارگیری راهکارهای مختلف ازدیاد برداشت را دنبال میکند.
با توجه به این که در بیشتر مخازن ایران "تزریق گاز به صورت امتزاجی" انجام می شود، گروه پژوهشی با این عنوان شکل گرفت و "تزریق متناوب سیال های مختلف، تزریق مواد شیمیایی" و "روش های میکروبی" نیز از دیگر گروه های پژوهشی این شرکت در زمینه ازدیاد برداشت است..
گروه های پژوهشی تزریق گاز به کلاهک گازی برای تثبیت فشار، تزریق گاز به صورت امتزاجی، تزریق متناوب سیال های مختلف و تزریق مواد شیمیایی، روش های میکروبی این شرکت با کادری از مجرب ترین و تحصیل کرده ترین افراد آماده ارایه خدمات به کارفرمایان محترم است.
کادر تحقیقاتی این شرکت شامل 4 نفر با مدرک دکترا، 20 نفر فوق لیسانس می باشد. که این نفرات تماما در زمینه های مهندسی مخازن و اکتشاف نفت ، مهندسی شیمی تخصص دارند آمادگی خود را برای فعالیت در پروژه های زیر اعلام میدارد:
-تزریق گاز
- مدیریت آبهای همراه و تزریق مجدد
- روشهای ازدیاد برداشت ثالثیه
-بهینه سازی روشهای تولید
-مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تآثیر تزریق گاز بر سنگ و سیال مخزن گاز میعانی در فرایند ذخیره سازی گاز
-بهینه سازی عملیات تزریق آب
-مطالعه روش تزریق بخار بمنظور ازدیاد برداشت از میدان نفت سنگین .
-بررسی و امکان سنجی تزریق غیر امتزاجی نیتروژن به منظور تثبیت فشار و ازدیاد برداشت در مخازن نفتی.
مطالعه و بررسی امکان پذیری تزریق گاز کربنیک به منظور ازدیاد برداشت از مخازن
ازدیاد برداشت نفت از سنگهای نفت تر مخازن ایران بوسیله آشام خودبخودی محلولهای سورفکتانت و بیوسورفکتانت
مديريت آب و تزريق مجدد آب همراه
تزريق گازهاي غير هيدرو كربوري مانند ازت و دي اكسيد كربن

گروه پژوهشي روشهاي ميكروبي ازدياد برداشت
طرح جمع آوري گازهاي اسيدي
شرکت نفت دلوار افزار کیش براي هر كار تحقيقاتي يك گروه پژوهشي در نظر گرفته و به موازت هر گروه يك مسوول و يك سرپرست انجام وظیفه خواهد نمود. همچنين این شرکت که از مجرب ترین و تحصیل کرده ترین نیروهای صنعت تشکیل گردیده ضمن داشتن رابطه نزديكي با شركتهاي عملياتي و اساتيد دانشگاهي کسب نتیجه مطلوب را برای کارفرمایان محترم قطعی میسازد.