English


مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK:2008

مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد ISO 10006:2003

دوره جامع آمادگی New PMP

آشنايي با نرم افزار MSP

آشنایی با مدل ملي تعالی پروژه - کسب آمادگی برای شرکت در جايزه ملی مدیریت پروژه

مدیریت ریسک در پروژه ها

سمينار آشنايي با استانداردهای مدیریت پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

تکنیک ارزش حاصله EV

آشنايي با نرم افزار Primavera

مدیریت تدارکات و قراردادهای پروژه

بلوغ و تکامل مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

الگوهای شایستگی مدیریت پروژه

مدیریت سبد پروژه ها

اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه

دوره آموزشي امکان‌سنجي طرح‌هاي سرمايه گذاري به روش UNIDO - پيشرفته- part1

دوره آموزشي امکان‌سنجي طرح‌هاي سرمايه گذاري به روش UNIDO - پيشرفته- part2

مديريت ريسك پروژه با نرم افزارPRIMAVERA RISK ANALYSIS

مديريت ريسك پروژه با نرم افزار

مديريت ريسك پروژه ها با نرم افزار Primavera Risk Analysis Rel. 8.6

مباني و اصول مديريت اجراي پروژه هاي EPC

مديريت و كنترل پروژه با نرم افزار Opacle Primavera p6. Rel.7 مقدماتي

مديريت و كنترل پروژه با نرم افزار Opacle Primavera p6. Rel.7 پيشرفته

مديريت قراردادها با نرم افزار Primavera Contract Managment Rel.13

مديريت هزينه پروژه ها با نرم افزار Primavera Earned Value Mnagment

برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MS Projet

مدل هاي بالندگي مديريت پروژه New PEM-OPM3

امكان سنجي طرح هاي سرمايه گذاري با نرم افزار New Comfar III

مبانی حقوقی،فهرست بهاء،شرایط عمومی و خصوصی پیمان

مدیریت هزینه در پروژه های EPC

مدیریت قراردادها و تدارکات پروژه در پروژه های EPC

مدیریت مهندسی پروژه های EPC